Program 2010-2014

IMG_6347Klidná a zelená Praha 2

Hledáme rovnováhu mezi člověkem, společností, městem a přírodou.

1. Důstojné bydlení a služby pro každého

Městská část Praha 2 má rezidenční charakter se všemi výhodami i problémy života v centru nebo jeho blízkosti.  Chceme její unikátní ráz rozvíjet tak, aby kvalita života rostla a zároveň klesal počet i závažnost problémů – dopravních, sociálních, ekologických, urbanistických či bezpečnostních. Proto podporujeme trvale udržitelné hospodaření s obecním majetkem. Naším cílem není  privatizace majetku jen proto, aby bylo na splátky dluhů nebo vznikla příležitost k obohacení úzké zájmové skupiny.

Cílem naší politiky je zabránit dalšímu vylidňování centra Prahy. Jsme přesvědčeni, že prvořadým úkolem radnice je podpora sociálního a chráněného bydlení.  Městská část Praha 2 si musí podržet ve své správě bytový fond, který jí ještě zbývá. Jsme proti další privatizaci bytů, abychom  mohli obecní byty nabídnout např. seniorům, kteří potřebují menší byt, učitelům a pro mimořádné situace nebo náhradní bydlení při rekonstrukcích. Budeme bránit všem projevům korupčního chování v této oblasti.

Budeme prosazovat návrat objektu Vinohradské tržnice k účelu, ke kterému ji naši předci stavěli – městská potravinová tržnice. Současný stav, kdy v objektu jsou nevyužívané plochy a luxusní obchody a Praha 2 nemá stálé místo, kde by bylo možné denně a za každého počasí nakoupit čerstvé zboží od českých farmářů považujeme za absurdní. Další tržnici pro české farmáře chceme zřídit  v Nuselském údolí v blízkosti Folimanky.

Podpoříme výsadbu zeleně v ulicích. V původním urbanistickém plánu Vinohrad i Nového města byly stromy v ulicích jejich nedílnou součástí.  Ulice se stromy je zdravější, atraktivnější a zvyšuje hodnotu i vašeho bytu nebo domu. Bohužel platí a stále bude platit, že je mnohem snazší strom pokácet než znovu vysadit.

Čistota je prvním ukazatelem kvality města či ulice. Budeme dbát o důkladnější úklid  ulic a chodníků. Rozšíříme počet míst pro svoz odpadu a usnadníme občanům možnost jeho třídění.  Majitelům psů nabídneme více stojanů se sáčky na exkrementy.

Využijeme a zkrášlíme vnitrobloky. Chceme, aby byly nejen zachovány, ale aby v nich vznikaly odpočinkové zóny, dětská hřiště, malé parčíky a místa, kde stojí za to se zastavit. Majitele domů budeme motivovat, aby se domluvili na jejich společné rekultivaci.

2. Transparentní a vstřícné město

Naším cílem je úřad otevřený a vstřícný všem občanům. Budeme pracovat tak, aby se Úřad městské části Praha 2  mohl ucházet o získání rezortních ocenění ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci v územní veřejné správě.

Dlouhodobě vybízíme veřejnost k aktivní spolupráci na přípravě územního plánu, urbanistické koncepce a dalších rozvojových aktivit. Budeme prosazovat co nejširší informovanost a následnou diskusi o rozvojových projektech. Podporujeme komunitní plánování, na němž se přímo podílejí lidé, kteří v daném místě žijí. Vycházíme přitom z programů Místní Agendy 21 a z dobrých zkušeností Národní sítě zdravých měst.

Prosadíme možnost elektronické komunikace (e-government) všude tam, kde to styk občana s úřadem zjednoduší a zrychlí. Našim cílem je městský úřad pro občana uživatelsky přátelský a šetrný k životnímu prostředí. Dobře však víme, jak důležitý je osobní kontakt a přímé jednání z očí do očí. K osobnímu jednání budou naši zastupitelé občanům k dispozici v plném rozsahu svých návštěvních hodin.

Nastavíme jasná pravidla pro přípravu rozpočtu, včetně vytvoření dlouhodobé rozpočtové vize. Ta by měla respektovat potřeby rozvoje Prahy 2 i budoucí dostupnost zdrojů financování. Nechceme, aby pokračovalo zalepování schodků v hospodaření nevýhodným prodejem obecního majetku. Nepodporujeme megalomanské investice, které slouží více potřebám lobby napojených firem než ke zlepšení kvality našeho života. Zelený rozpočet Prahy 2 upřednostní školství, kulturu, sociální péči a výsadbu zeleně.

Prosadíme, aby Noviny Prahy 2 nebyly pouhým hlasem radnice, ale aby vedle informační role byly zcela otevřeným prostorem k výměně názorů politických stran, občanských uskupení i jednotlivců.

3.  Sociální a zdravotní program pro potřebné

Naším cílem je umožnit důstojný život lidem tam, kde jsou doma.

Senioři (skupina 60+) tvoří celou čtvrtinu obyvatel Prahy 2. Známe jejich potřeby a umíme vytvářet podmínky pro jejich kvalitní život.

Podpoříme rozvoj komunity směřující ke kvalitní péči o znevýhodněné skupiny obyvatel, seniory a rodiny s dětmi. Naším cílem je umožnit kvalitní život i lidem, kteří se o sebe plně postarat nemohou či neumějí. K tomu využijeme svých zkušeností z pomáhajících profesí.

Jsme solidární s lidmi ocitnuvšími se v životní krizi, s týranými ženami a dětmi, s lidmi zneužívanými. Domácí násilí vnímáme jako velmi nebezpečný jev, proti němuž je třeba postupovat cíleně a se vší razancí.

Jsme připraveni podpořit kvalitní projekty občanských sdružení, církví, nadací a obecně prospěšných společností v péči o ty, co pomoc potřebují.

Chceme efektivněji využívat prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie.

4. Bezpečné ulice, žádné herny

Žijeme v centru Prahy a vždy musíme počítat s tím, že nám hrozí určité ohrožení.

Drogy, pouliční kriminalita, prostituce a další sociálně patologické jevy bohužel k životu ve velkoměstě patří. Ať chceme či nechceme, budeme muset tuto problematiku řešit.

Kamerový systém může být užitečný, ale my sázíme na přítomnost městských strážníků, a řešení vzniklé situace na místě. Podpoříme navýšení počtu městských strážníků a jejich odpovídající ohodnocení.

Uvědomujeme si, jak závažným problémem je pro všechny obyvatele  spolužití s lidmi bez domova a s lidmi drogově závislými.  Bezdomovce nebudeme vozit za město. Prověřené zkušenosti evropských měst nám ukazují cestu směrem k zavádění integračních programů a budování menších záchytných center. Drogově závislým, kteří mají snahu se léčit, pomůžeme prostřednictvím podpůrných programů a projektů obce i neziskových organizací. Cesta prevence se ukazuje jako výhodná pro všechny a vysoce účinná narozdíl od přehlížení problému či snah o represi.

Počet heren nechceme jen regulovat, herny – výherní automaty i videoloterijní terminály chceme zcela zakázat. V zastupitelstvu budeme také prosazovat povinnou registraci návštěvníků heren.

5. Levná, spolehlivá a bezpečná doprava

Naše městská část je dlouhodobě zatížena nadměrným hlukem a vysokou prašností. Hustá automobilová doprava proměnila mnohé oblíbené adresy v místa, kde je život stále méně snesitelný. Proto chceme prosadit vypracování a schválení časově a finančně reálné dopravní politiky. Víme, že to jde. Klíčem je radikální změna investiční politiky města. Podpoříme rozvoj rychlého, pohodlného, cenově dostupného a důstojného cestování MHD bez bariér (vstupy do metra bez turniketů, výtahy a nástupní ostrůvky).

Všechny tyto požadavky budeme prosazovat ve spolupráci s ostatními městskými částmi a Magistrátem hl.m. Prahy.

Podpoříme i rozvoj železnice, aby podobně jako v jiných velkých evropských sídlech nabízela rychlé a pohodlné vnitroměstské cestování. K tomu patří i tiché vlaky s nízkopodlažními vozy.

Zasadíme se o to, aby součástí rekonstrukce Hlavního nádraží byl pohodlný pěší přístup z Královských Vinohrad.

Za neméně důležitý považujeme i rozvoj dalších alternativních druhů dopravy. Jízdní kolo je pro vzdálenost do 5 km nejrychlejší a zároveň nejšetrnější dopravní prostředek. Široké jednosměrné vinohradské ulice se přímo nabízejí pro vyznačení obousměrných pruhů pro cyklisty, pro které plánujeme také instalace většího počtu veřejných cyklostojanů. V Praze 2 dnes existují pouze dvě cyklostezky. Prosadíme, aby vzrostl počet a návaznost cyklostezek a využití jednosměrných ulic pro jízdu cyklistů tak,   aby se cyklodoprava stala plnohodnotnou součástí dopravního systému naší městské části.

Chůze je přirozený, nejlevnější a jednoznačně nejzdravější způsob dopravy, a přesto v Praze 2 chybí pěší zóny. Zasadíme se o zřízení pěší zóny I. P. Pavlova – Tylovo náměstí – náměstí Míru. Postupně budeme prostor pro pěší rozšiřovat od Jiráskova nábřeží až k náměstí Jiřího z Poděbrad. Chceme vybudovat příjemnou pěší cestu mezi Karlovým náměstím a Vyšehradskou pevností a otevřít tak historickou spojnici mezi Pražským hradem a Vyšehradem. Prosadíme bezpečné pěší spojení mezi Anglickou ulicí a Václavským náměstím a mezi Nuselským údolím a Albertovem.

Severojižní magistrálu, která mnohde neúčelně zabírá značnou plochu, přeměníme v městskou třídu. Toho dosáhneme razantním a důsledným postojem při vyjednávání naší městské části s magistrátem. Podporujeme vybavení magistrály v celé její délce dynamickým dopravním značením, reagujícím na okamžitý stav dopravy. Naopak budeme vystupovat proti drahému a zbytečnému tunelu na magistrále nad Muzeem. Tato stavba by do centra jenom přivedla další tranzitní dopravu a křižovatky u výjezdů  z tunelu by dále zhoršily životní podmínky v centru města.

Bezpečných cest lze dosáhnout vhodnými stavebními úpravami; z  křižovatek pak budou místa, kde lze bezpečně přecházet. V okolí škol to platí dvojnásob, bezpečné cesty do škol jsou naší prioritou. Zaměříme se na důslednou kontrolu dodržování maximální povolené rychlosti a prosadíme další nutná opatření, která povedou ke zklidnění automobilové dopravy, čímž se sníží hluková zátěž.

Chodníky upravíme tak, aby byly pohodlné i pro kočárek, dětskou koloběžku či invalidní vozík a nestávaly se pastí pro nevidomé.

Podpoříme zpoplatnění vjezdu do Pražské památkové rezervace, nikoli však pro občany v místě bydlící a pro tělesně postižené. Vybrané peníze využijeme na modernizaci městské hromadné dopravy.

Víme, že parkování je jedním z největších problémů nejen naší městské části. Našim cílem je zachování možností parkování pro rezidenty a co nejpřísněji regulace a zpoplatňovat parkování nerezidentů. Přitom však pro nutné zásobování a služby chceme celý systém zjednodušit a zpružnit. Proto podpoříme rozšiřování smíšených a oranžových parkovacích zón a možnost platit krátkodobé stání pomocí SMS.

6. Dobré školy, dobré vzdělání, kulturní  příležitosti

Významnou oblastí komunální politiky je správa základních škol. Stávající radniční politiku považujeme za nedostatečnou. Zasadíme se o to, aby nedocházelo k zbytečnému uzavírání škol a propouštění pedagogů s odůvodněním, že nastupují populačně slabší ročníky. Dáváme přednost individuálnímu přístupu k žákům v menších kolektivech, což prokazatelně vede ke kvalitnějšímu vzdělání.

Chceme, aby se školní i mimoškolní kluby staly standardem, nikoliv výjimkou. Kluby musí být přístupné zdarma všem sociálním vrstvám bez výjimek. Chráníme tím nejen konkrétní děti před ohrožením sociálně-patologickými jevy, jako jsou drogy, krádeže a jiná trestná činnost, ale v důsledku i celou obec.

Podpoříme i rozvoj dalších projektů na využití volného času, zejména rozšiřování sítě základních uměleckých škol, veřejných knihoven s přístupem na internet, bezpečných dětských hřišť, sportovních a kulturních zařízení atp.

Záleží nám na tom, aby se zlepšovaly životní podmínky rodin s malými dětmi. Podpoříme vznik další mateřských center a zařízení pro děti do tří let, vznik nových školek v místech, kde je jich nejvíce zapotřebí a vznik tzv. rodinných školek, které jsou u nás dosud novinkou.

V Praze 2 sídlí významná část Univerzity Karlovy i dalších vysokých škol. Naším cílem je, aby tyto instituce zde pouze nesídlily, ale abychom jejich kapacit dokázali využít k rozvoji, zvelebování a zkvalitňování života naší městské části. Prosadíme, aby naše městská část podporovala a prosazovala všechny formy celoživotního vzdělávání.

Za podstatné považujeme změnu využití Novoměstské radnice tak, aby se stala otevřeným centrem kultury a vyhledávaným místem. Nejde nám jen o zajímavé výstavy, ale i otevření tohoto výjimečného prostoru pro projevy kreativity a radosti ze života pro malé i velké občany.

Naším cílem je zdravé, bezpečné, pěkné, zelené a životu příjemné město pro všechny generace.