Program 2014-2018

Zelená pro prahu 2

Strana zelených s podporou Pirátů a SNK-ED

 „Hledáme rovnováhu mezi člověkem, společností, městem a přírodou.“

1.    Máte právo na zelené město

Máte právo na nová stromořadí v Praze 2

Chceme zajistit rovnováhu mezi investicemi do parků a do ulic. Dlouhodobý nezájem o stav zeleně v ulicích musí skončit. V původním urbanistickém plánu Vinohrad i Nového Města byly stromy nedílnou součástí ulic. Ulice se stromy je zdravější, atraktivnější a zvyšuje hodnotu okolí. Prosadíme, aby hlavní město svěřilo městské části péči o veškeré stromy na Praze 2. Budeme o ně nejen pečovat, ale vysadíme také nové stromy všude tam, kde to bude technicky možné, včetně hlavních ulic, jako jsou Rumunská, Slezská, Resslova nebo Legerova.

Máte právo na trvale udržitelné parky

Investice do parků nesmí být velikášské a předražené. Chceme postupnou péči a rozvoj všech parků v Praze 2. Budeme na místo nákladných a krátkodobých okrasných květin sázet trvalky – mohou být stejně působivé, a navíc šetrnější k životnímu prostředí.

Máte právo na jasná pravidla pro psy

Necelá čtvrtina obyvatel Prahy 2 má doma psa. Ve veřejném prostoru (v parcích) zvýšíme respekt vůči zónám, které určují, kde mají prioritu psi a kde ti, kteří chtějí trávit volný čas zcela bez psů. V Riegrových sadech vytvoříme hřiště pro psy.

Máte právo si sednout

Z Prahy 2 se téměř vytratily lavičky. Po celé Praze 2 rozmístíme nové lavičky podle potřeb obyvatel i návštěvníků nemocničních zařízení.

Máte právo na komunitní zahradu

Podporujeme a nadále budeme podporovat komunitní zahrady. Zelená zahrada Smetanka je dobrým příkladem práce s veřejným prostorem. Bude-li ze strany obyvatel zájem, podpoříme vznik dalších zahrad i v dalších částech Prahy 2 (v Novém Městě, v Nuslích).

Máte právo na zahrádku uprostřed města

Zavedeme po vzoru Berlína tzv. zelené poradenství. Bude zdarma pro všechny, kteří chtějí zvelebovat vnitrobloky, starat se o kousek zeleně, osázet balkón nebo plánují založit komunitní zahradu. Poradenství se zaměří zejména na zahradnickou agendu (rostlinné druhy vhodné k výsadbě), ale také na praktické otázky (květináče zasahující na chodník apod.)

Máte právo na zelenou oázu klidu ve vnitrobloku

Humanizujeme vnitrobloky. Chceme, aby byly nejen zachovány, ale aby v nich vznikaly nové odpočinkové zóny, dětská hřiště, malé parčíky a místa, kde stojí za to se zastavit. Majitele domů budeme motivovat, aby se domluvili na společné rekultivaci za přispění a koordinace městské části. Také za tímto účelem znovu zavedeme granty pro oblast životního prostředí.

Máte právo třídit odpad bez zbytečné námahy

Nejenom papír a plasty, ale i další druhy odpadu nepatří do směsné popelnice. Zavedeme kontejnery také na bioodpad a textil.

2.    Máte právo žít důstojný a spokojený život tam, kde jste doma

Máte právo na důstojné bydlení

Standardem pro nás nejsou ubytovny, ale bydlení dostupné a kvalitní. Zajistíme a rozšíříme možnosti bydlení, cílené na skupiny obyvatel, které nedosáhnou na komerční nájemné na trhu s byty nebo jsou na trhu s bydlením diskriminovány:

 • budeme aktivně nabízet startovací byty mladým rodinám
 • pomůžeme seniorům, zejména osamělým, řešit jejich bytovou situaci tak, aby se nemuseli stěhovat z míst, kde jsou doma
 • zajistíme cenově dostupné bezbariérové byty pro zdravotně postižené
 • budeme pomáhat lidem při řešení bytové situace (např. osamělým rodičům malých dětí, lidem žijícím na hranici chudoby, v dluhové pasti, diskriminovaným, apod.)
 • Prosazujeme chráněné, prostupné, tréninkové a jinak podporované formy bydlení – jako sociální službu pro klienty, kteří zatím nemohou nebo neumí bydlet samostatně (např. psychicky nemocní, klienti s kombinovanými vadami, oběti domácího násilí, děti odcházející z dětských domovů apod.). Tyto služby budeme realizovat také ve spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi.
 • Budeme dbát na důslednou realizaci již schválené Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v Praze v letech 2013–2020, s vědomím toho, že nejúčinnější a zároveň nejlevnější je ztrátě bydlení předcházet.

Máte právo na důstojnou práci

Podporujeme sociální podniky, které vytvářejí příležitost pro osoby handicapované na trhu práce. Podpoříme subjekty pomáhající lidem v nepříznivém zdravotním stavu k lepšímu zapojení do společnosti.

Máte právo na pomoc obce v běžných a zejména v obtížných životních situacích

Nadále budeme podporovat co nejširší výběr služeb pro lidi, kteří potřebují péči, aby si mohli svobodně vybrat tu, která jim vyhovuje nejvíce. Budeme cíleně vyhledávat lidi, kteří potřebují pomoc. Zpracujeme analýzu potřeb sociálních služeb a nabídneme tyto služby těm, kteří je potřebují – pečovatelskou službu, home care, terénní asistenční službu (pro osamělé a chudé) nebo pobytové služby v domech s pečovatelskou službou, domovech pro seniory nebo domově s hospicovou péčí. Posílíme sociální práci na obci.

 • Rozšíříme služby pro ohrožené děti a mládež, vybudujeme komunitní nízkoprahové centrum. Podpoříme služby rané péče pro rodiny zdravotně postižených dětí.
 • Zachováme obecní jesle v Londýnské ulici, otevřeme další jesle na Novém Městě a budeme dbát na dobrou kvalitu péče o děti v obou těchto zařízeních.
 • Pro lidi se sníženou schopností orientace nebo komunikace zprostředkujeme dostupnou průvodcovskou, předčitatelskou a tlumočnickou službu. Tyto služby budeme rozvíjet ve spolupráci se stávajícími poskytovateli sociálních služeb, neziskovými organizacemi i dobrovolníky. Naši politici a političky se sami do těchto aktivit zapojí, aby motivovali i ostatní.

Máte právo účastnit se dobročinných akcí a dobrovolnických aktivit

Zajistíme kontejnery na použité oblečení. Budeme podporovat bleší trhy, výměnné akce, bazary, abychom umožnili výměnu staršího, ale stále kvalitního zboží. Případně zajistíme jeho předání těm, kteří to potřebují.

Na náměstí Míru, Karlově náměstí, Palackého náměstí, Vyšehradě a Folimance budeme i nadále podporovat dobročinné akce neziskových organizací. Budeme pokračovat v dobrovolnickém programu a zapojíme další subjekty do projektů pomáhajících seniorům, dětem, lidem zdravotně a sociálně znevýhodněným.

Máte právo žít v kulturně rozmanité, ale zároveň dobře integrující obci

Praha 2 je multikulturní městskou částí. Přes 20 % obyvatel Prahy 2 jsou cizinci, polovina z nich jsou pak obyvatelé zemí mimo EU. Součástí Prahy 2 jsou ale i menšiny etnické, kulturní či náboženské. Nechceme se uzavírat do sebe, a proto podporujeme takovou podobu obce, kde je soužití rozmanité, ale zároveň bezproblémové a harmonické.

Rozdílnosti lze využít k vzájemnému poznávání a obohacování se. Budeme podporovat kulturní festivaly z různých zemí či kultur, abychom se mohli lépe seznamovat například skrze jídlo či hudbu. Jádrem nesnášenlivosti není odlišnost, ale neznalost a nepochopení, ty je potřeba společně překonávat.

3.    Máte právo na bezpečné místo pro život

Máte právo na život v bezpečném městě

Ctíme základní instinkt každého člověka – potřebu pocitu bezpečí a navrhujeme opatření, která právo na bezpečné prostředí ctí a chrání.

Praha 2 na jedné straně čerpá výhody z faktu, že sousedí s centrem města, na druhou stranu trpí všemi neduhy centra metropole – výtržnictví, drobné krádeže, osoby bez přístřeší nacházející azyl v parcích nebo vysoký počet drogově závislých. Bezpečí a veřejný pořádek nejsou otázkou jednoho razantního opatření či represivních řešení, ba naopak – řešení je v dlouhodobém předcházení problémům a prevenci.

Zaměříme se na dva cíle: podporu preventivních programů a podporu lokálních aktivit směřujících ke znalosti sousedství a komunity.

Máte právo na Prahu 2 bez heren

Jsme hlasitými zastánci života bez heren, proto budeme i nadále prosazovat nulovou toleranci vůči hernám na Praze 2.

Máte právo na to, aby vás městská policie účinně chránila

Zasadíme se o lepší práci městské policie v ulicích založenou na obchůzkové službě a důsledně uplatňované místní působnosti jednotlivých strážníků, časté fyzické přítomnosti v rizikových místech a intenzivní komunikaci a spolupráci s místními rezidenty a podnikateli. Klademe důraz na prevenci v činnosti městské policie, posun od prezentačních akcí k řešení konkrétních bezpečnostních problémů na základě analýzy dat o přestupkové a trestné činnosti.

Máte právo na bezpečí ve veřejném prostoru

Budeme podporovat terénní preventivní aktivity nevládních organizací zaměřených na práci s ohroženými skupinami obyvatel (drogově závislí a osoby bez domova). Rozšíříme spolupráci Policie ČR a Městské policie a existujících sociálních služeb pro uživatele drog (terénní „streetwork“ programy, mobilní ambulance, poradenské služby).

Máte právo žít ve městě, které aktivně podporuje děti a mládež

Řada obtížných životních situací má příčinu v nezvládnutém období dospívání (závislosti, páchání trestné činnosti). Chytrou politikou chceme sociálně patologickým jevům včas předcházet.

Budeme monitorovat potřeby mládeže na území Prahy 2. Tyto potřeby budeme zohledňovat v grantové politice i v podpoře konkrétních projektů, které dětem a dospívajícím dávají smysluplnou alternativu pro trávení volného času. Zaměříme se na dětská hřiště, kde se pohybují děti z finančně či sociálně znevýhodněných rodin. Podpoříme aktivity Domu dětí a mládeže v Praze 2 (nízkoprahové centrum, kroužky, tábory a víkendové pobyty).

Máte právo podílet se na řešení problémů

Vytvoříme platformu pro sdílení informací a spolupráci podnikatelských subjektů v jednotlivých částech Prahy 2 za účelem jejich zapojení do péče o bezpečnost, veřejný pořádek a kvalitu veřejných prostranství.

Podpoříme sousedské aktivity napomáhající k poznávání okolí a k zapojení se do péče o bezpečnost, veřejný pořádek a kvalitu veřejných prostranství.

Chceme maximálně snížit zdravotní, sociální a bezpečnostní rizika spojená se zneužíváním návykových látek. Budeme podporovat zejména terénní sociální práci s osobami závislými na návykových látkách a mobilní ambulance. Umožníme rozvoj terapeutických komunit, které uživatelům drog napomáhají zbavit se závislosti a navrátit se do společnosti.

4.    Máte právo na dostupné a kvalitní školy a školky

Máte právo získat pro své děti místo v obecní mateřské škole

Navýšíme počet míst v obecních mateřských školách. Podpoříme prohloubení partnerské komunikace mezi mateřskými školami a rodiči (kvalitní webové stránky, systematická zpětná vazba). Navrhneme, aby každá rodina, která pro své dítě místo ve školce nezíská, obdržela od obce adekvátní příspěvek na alternativní péči.

Máte právo na pestrý výběr z předškolní péče

Zasadíme se o pestřejší paletu možností předškolní přípravy jak po formální stránce (dětské skupiny, firemní školky, rodinné školky), tak po obsahové (Montessori, Waldorf). Pro personál v zařízeních předškolní péče zajistíme další možnosti vzdělávání (Respektovat a být respektován, Začít spolu) a odbornou supervizi. Pro veškerou péči o předškolní děti nastavíme kritéria kvality, jejichž plnění budeme pravidelně ověřovat.

Máte právo posílat své děti do kvalitní základní školy

Podpoříme školy v jejich dalším rozvoji (mentoring, sdílení dobré praxe, síťování, prostupnost škol a jejich otevřenost k rodičovské veřejnosti). Za důležitou považujeme výuku cizích jazyků a výuku k aktivnímu občanství. Budeme klást důraz na prohlubování vztahu škol a jejich žáků a žákyň ke komunitnímu životu v Praze 2. Podpoříme vzdělávání dětí se speciálními potřebami. Školy by měly být místem, kam se děti těší a učení jim dává smysl (práce s vnitřní motivací). Nastavíme kritéria kvality vzdělávání ve školách a jejich plnění budeme pravidelně ověřovat.

Máte právo na vyprofilovanou základní školu

Společnost je pestrá, a proto by měla být i různorodá nabídka základních škol. Podpoříme všechny základní školy v tematické profilaci; chceme, aby si jednotlivé školy vybraly směr, který budou za pomoci radnice rozvíjet. Při výběru základní školy si pak rodiče s dětmi budou moci vybírat podle toho, zda dávají přednost hudební výchově, sportu či například konkrétnímu jazyku.

Máte právo na rovné šance pro vaše dítě

Veškerá nabídka školních i mimoškolních aktivit musí být plně přístupná všem dětem bez rozdílu. Zhoršená finanční situace rodiny či kulturní a jazyková odlišnost nesmí být překážkou plného zapojení dítěte (exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní pobyty). Zasadíme se o obědy zdarma pro děti, jejichž rodiče si jejich plné financování nemohou dovolit. Každé dítě s potřebou zvýšené podpory ve vyučování bude mít na její zajištění nárok.

Máte právo na kvalitní potraviny ve školních jídelnách

Úroveň školního stravování je velmi proměnlivá. Chceme, aby školní stravování bylo inspirováno kvalitní gastronomií a aby se používaly výhradně vysoce kvalitní suroviny. Nechceme, aby vzpomínky ze školní jídelny děti traumatizovaly po celý zbytek života. Zavedeme standardy kvality a budeme koordinovat stravování na úrovni městské části. Chceme, aby školní stravování bylo zdravé, pestré, chutné a bez zbytečných chemikálií.

Máte právo vědět, kam školky a školy v Praze 2 směřují

Navrhneme nadstranickou Strategii rozvoje vzdělávací soustavy Prahy 2, podle níž se budou školky a školy řídit, a to bez ohledu na to, kdo právě vyhrál volby. Situace tak bude přehlednější pro rodiče i pro ředitele a ředitelky vzdělávacích institucí.

Máte právo na bohatý kulturní život, ať jste kdokoli

Usilujeme o pestrou kulturní nabídku. Novoměstská radnice by měla být otevřeným centrem kultury, v němž se vedle profesionálního umění může plně projevit také kreativita malých i velkých občanů. Její nedávné oživení a nové směřování je dobrou vizitkou kulturní Prahy 2. Novoměstská radnice se stala prostorem, kde se vkusně potkává klasické umění s alternativní scénou. Chceme podporovat nejen další rozvoj Novoměstské radnice, ale i Knihovny na Vinohradech.

Máte právo na to, aby kultura přišla za vámi

Kulturní iniciativy nechceme omezovat pouze na uzavřené prostory. Podpoříme intenzivní využívání venkovních prostranství po celé Praze 2 (sousedské slavnosti, piana na ulici, tematické jarmarky na náměstích, lokální kulturní festivaly).

Máte právo nakupovat na farmářských a bleších trzích

Zachováme farmářské trhy na Náplavce a farmářské a bleší trhy na Tylově náměstí ve stávajícím rozsahu.

Máte právo na projekty s přesahem

Jeden z nejzajímavějších lokálních projektů poslední doby „Stopy židovské přítomnosti v Praze 2“ budeme dále rozvíjet formou výstav a publikací. Nechceme, aby lidé zapomněli, kdo významným způsobem přispěl k vybudování Prahy 2.

Máte právo na jinakost

Podpoříme konání gay-lesbického festivalu Prague Pride na našem území. Chceme aktivně podpořit romský festival hudby Khamoro spolupořadatelstvím venkovního koncertu na území Prahy 2.

5.    Máte právo žít v obci, která umí hospodařit s majetkem

Máte právo na odpovědnou správu obecního majetku

Koncepcí není a nemůže být „prodáme všechno“. Ideologické poučky, že obec je nejhorší hospodář a vlastník, při pohledu na zchátralé domy spekulantů blednou. Obec je takový hospodář, jaké je vedení radnice. Chceme jasnou koncepci hospodaření s majetkem, strategický podíl nemovitostí ve vlastnictví a přímou správu nemovitostí radnicí.

Máte právo na obec s obecním bytovým fondem

Obec potřebuje byty pro seniory, byty pro mladé rodiny, byty pro zdravotně postižené, byty pro sociálně potřebné – vytvořili jsme Pravidla sociální bytové politiky, ale nemohla by být realizována, pokud by obec neměla žádný obecní bytový fond. Budeme prosazovat, aby podíl veřejného bytového fondu neklesl pod 10 %, aby bylo možné plnit dlouhodobě všechny funkce, které obci přísluší. V již probíhajícím prodeji obecního majetku umožníme koupit celé domy družstvům, kterým byl prodej slíben. Prosadíme, aby současná vlna privatizace byla poslední.

Máte právo jako obecní nájemník komunikovat s radnicí bez prostředníků

Vypovíme smlouvy správním firmám a budeme prosazovat jednodušší správu domů. V současném systému není zřejmé, kdo je za co odpovědný, a prostředníci ve správě jsou důvodem k nejrůznějším výmluvám.

Máte právo podílet se na správě svého domu

Budeme prosazovat vytvoření speciálního fondu pro každý obecní dům, kam bude radnice odvádět část z každého měsíčního nájmu. O využití fondu budou spolurozhodovat nájemníci. Nájemníci vědí nejlépe, jaké jsou potřeby domu, a tak se budou moci podílet na jeho správě a rozvoji a svým rozhodnutím ovlivnit to, zda se bude například instalovat síť proti holubům, pořizovat nový elektrický zámek od domu či se koupí nové poštovní schránky.

Máte právo žít ve městě bez chátrajících domů v držení spekulantů

Je ostudou Prahy, že je v centru města řada domů, které chátrají a hrozí jejich spadnutí. K nejkřiklavějším příkladům patří nádraží Vyšehrad, bývalé lázně v ulici Na Slupi, dům v Neklanově ulici nebo bývalý lazaret v Legerově ulici. Majetek podle české ústavy zavazuje, a proto budeme proti nezodpovědným či spekulativním majitelům nemovitostí postupovat s maximální razancí, kterou nám legislativa umožní.

Máte právo dovolat se svých práv

Zřídíme funkci bytového ombudsmana, který bude kontaktním bodem pro stížnosti a náměty na zlepšení správy obecního bytového fondu. Anonymní formuláře na internetu nemohou nahradit mezilidskou komunikaci. Máte právo mít zastání a jasnou konkrétní osobu s odpovědností ve složitém systému správy bytového fondu.

6.    Máte právo na klidnou dopravu

Máte právo na klidnou dopravu

Budeme systematicky tlumit individuální dopravu v Praze 2. Prioritou je pro nás veřejná doprava, cyklistická doprava a chůze. K nejpalčivějším problémům patří magistrála. Podporujeme její humanizaci. Odborné studie dokládají, že z dopravního hlediska je možné Legerovu i Sokolskou zúžit na dva pruhy, vysadit stromořadí a zavést na většině křižovatek semafory a přechody. Stejně chceme přistupovat i k dalším dopravně problematickým místům, jako je například Ječná ulice.

Máte právo na klidné město

Hluk, světelný smog, množství reklam, exhalace – s tím vším se obyvatelé Prahy 2 musí denně potýkat. Budeme systematicky podporovat opatření, která povedou k redukci těchto negativních městských vlivů. Budeme vymáhat dodržování klidu po 22. hodině, zejména u zábavních podniků.

Máte právo bezpečně jezdit na kole

Používat kolo jako dopravní prostředek může být v dnešním dopravním provozu nebezpečné. Právě otázky bezpečnosti jsou hlavním důvodem stále nedostatečné cyklistické dopravy v Praze. Praha 2 jako centrální městská část je pro cyklistickou dopravu zcela klíčová. Posílíme spolupráci s neziskovými organizacemi, které se cyklistickou dopravou zabývají, a budeme společně prosazovat změny a úpravy, které umožní se v Praze 2 pohybovat na kole bezpečně. V rámci rozvoje cyklistické dopravy pořídíme před veřejné budovy stojany na kola.

Máte právo na bezbariérovou Prahu 2

Budeme usilovat o bezbariérový vstup do metra na náměstí Míru a Karlově náměstí. Chodníky upravíme tak, aby byly pohodlné i pro kočárek, dětskou koloběžku či invalidní vozík a nestávaly se pastí pro nevidomé. Chceme z Prahy 2 systematicky odstraňovat veškeré bariéry. Nejen pro vozíčkáře a rodiče s kočárky, ale pro všechny lidi je příjemnější, pokud město není protkané zábradlími, schody, úzkými průchody či jinými nerovnostmi. Zasadíme se o vybudování nájezdů na tramvajové ostrůvky, které umožní používat MHD všem skupinám obyvatel.

Máte právo chodit pěšky

Chůze je přirozený, nejlevnější a nejzdravější způsob dopravy, a přesto v Praze 2 chybí pěší zóny. Zasadíme se o zřízení klidové zóny I. P. Pavlova – Tylovo náměstí – náměstí Míru. Chceme se znovu zamyslet nad tím, jak je spravován veřejný prostor, jak jsou široké chodníky, jak jsou nastaveny intervaly pro semafory či jak jsou bezpečné přechody pro chodce. Dáme v prvé řadě prioritu chodcům; není možné, aby byl veřejný prostor výhodný jen pro auta. Zavedeme ve vybraných místech Prahy 2 zóny „tempo 30“, kde budou mít chodci vždy přednost. Budeme prosazovat nové přechody pro chodce.

Máte právo používat vlak

Železniční doprava je v rámci Prahy podceňována. Může být chytrým a levným doplněním sítě metra a tramvají. V rámci kvalitní integrace železnice do městské dopravy chceme podporovat vznik zastávky vlaku na Výtoni, která by byla rychlým spojením Nového Města a Vyšehradu se Smíchovem i Hlavním nádražím. Budeme také prosazovat vznik pohodlného pěší přístupu z Vinohrad na Hlavní nádraží.

Máte právo bez potíží zaparkovat se sdíleným autem

Zasadíme se o výhodná parkovací místa pro sdílené automobily. Sdílení aut podporujeme, protože pomáhá snižovat celkové množství dopravy ve městě.

Ve spolupráci s hl. městem Prahou budeme prosazovat, aby městské části převzaly osvědčený parkovací systém Vídně. Každý může parkovat téměř kdekoli, pouze za odlišnou taxu a různě dlouhou dobu. Nepotřebujeme složitý systém barevného značení, nákladné parkovací automaty a IT systémy. Jednorázové platby se mohou dít prostřednictvím mobilních telefonů nebo nákupem parkovacího lístku v trafice.

7.    Máte právo na transparentní a vstřícnou radnici

Máte právo mít informace na dosah ruky

Myslíme si, že pomocí jednoduchých a nenákladných opatření se dá výrazně zlepšit informovanost občanů o tom, co se děje na radnici a jak se zachází s veřejnými financemi. Naším cílem nejsou technická vylepšení informačních systémů, ale opravdové otevření úřadu občanům, a tím i zlepšení jeho činnosti.

Máte právo na to, aby samospráva sloužila opravdu všem

Chceme zpřístupnit všechny služby úřadu osobám se zdravotním postižením, změněnou pracovní schopností a osobám s odlišným mateřským jazykem. Zástupce zranitelných skupin občanů budeme cíleně zapojovat do přípravy strategie rozvoje a fungování městské části (děti a mládež, zdravotně postižení, senioři).

Jednání zastupitelstva a rady budou lépe dostupná pro všechny občany – budou se konat v časech přijatelných pro ty, kdo chodí do práce. Podklady pro zastupitelstvo budou zpřístupněny (v elektronické podobě) i občanům. Z jednání zastupitelstva i rady budeme pořizovat zvukový záznam, který následně umístíme na webovou stránku obce.

Zorganizujeme informační semináře jednotlivých odborů/komisí k projednávané agendě a veřejná slyšení k určité problematice.

Máte právo na informace přístupné a komplexní

Co se dá zveřejnit, nechť je zveřejněno. Úspory, které vzniknou, bohatě vyváží náklady na zveřejňování. Proto prosadíme:

 • zveřejnění transparentního rozklikávacího rozpočtu
 • zveřejnění všech smluv, objednávek a faktur na internetu
 • zveřejňování informací v open data formátu (tak, aby byly využitelné v různých aplikacích, které mohou být velmi užitečné pro občany)
 • podávání žádostí o granty a dotace přes internet
 • Budeme pokračovat v budování a rozvoji mapového portálu Prahy 2.

Máte právo, aby v Novinách Prahy 2 zazněl i váš hlas

Noviny Prahy 2 zůstanou i nadále prostorem pro prezentaci všech relevantních politických stran a hnutí, bez ohledu na to, zda se právě nacházejí v koalici, či opozici. Na stránkách novin rozšíříme prostor pro dopisy čtenářů a čtenářek. Tím pro vedení radnice prohloubíme zpětnou vazbu ze strany obyvatel Prahy 2.

Máte právo na dlouhodobě udržitelné financování veřejných služeb

Praxe, kdy se rozpočet připravuje jen kosmetickými úpravami toho loňského, pouze pomáhá udržet starý stav. Chceme v řadě oblastí dosáhnout výrazných změn; tento program je představou o novém směřování obce. Našim cílem je ekologická, sociální a hospodárná politika. K tomuto cíli budeme postupovat konkrétními projekty. budeme proto rozpočet sestavovat tak, aby výsledkem bylo plnění programového prohlášení.

Máte právo na užitečné nakládání s výnosy z prodeje majetku

Do obecní pokladny díky prodeji obecního majetku přitekl významný objem peněz. Nechceme, aby byly tyto finanční prostředky použity na běžné výdaje a postupně se tak během několika let rozplynuly. Zasadíme se o jejich využití do investic významných pro všechny obyvatele Prahy 2 – například do systémového zvýšení zeleně v uličních stromořadích, otevření komunitního centra pro seniory či nových školek a jeslí.

 

8.    Máte právo na podporu svého podnikání

Máte právo na živý veřejný prostor a kvalitní lokální služby

Budeme nadále prosazovat, aby Praha 2 byla živou čtvrtí, a to jak nabídkou zboží a služeb drobných živnostníků, tak komunitních projektů (farmářské trhy apod.). Zlepšíme podmínky využívání veřejného prostoru formou předzahrádek, ovšem nikoli na úkor chodců, ale na úkor automobilové dopravy. Zpřesníme pravidla pro provoz předzahrádek. Radnice by měla pracovat ke spokojenosti všech obyvatel, má být prostředníkem pro dohodu mezi obyvateli a podnikateli (např.: velikost předzahrádek, rozšířený provoz zahrádek ve vnitroblocích, atd.). Obecní nebytové prostory budeme pronajímat tak, abychom zvýšili dostupnost služeb pro občany Prahy 2.

Máte právo na podporu svého podnikání

Chceme rozvíjet komunitu Prahy 2, a to i přispěním místních podnikatelů a živnostníků. Ve zdravém městě k sobě mají lidé blíž a nakupování je součástí sociální interakce. Proto podporujeme drobné živnostníky, nikoli neosobní nadnárodní korporace. Preferujeme osobní kontakt mezi prodávajícím a kupujícím. Proto se zasadíme o budování kvalitní komunální infrastruktury. Místním podnikatelům pomůžeme s propagací (zařazení do Novin Prahy 2 dle tématu; zvýhodněný přístup na akce typu farmářské trhy, atd.). Prosadíme organizování i jiných akcí než klasické farmářské trhy, kde se budou moci představit místní podnikatelé, např.: den malých živnostníků, den kávy (nabídka různých kaváren z Prahy 2) apod.

Máte právo na přátelské podmínky pro podnikání

Snížíme administrativní a byrokratickou zátěž spojenou s podnikáním. Rozšíříme možnosti elektronické komunikace s úřady a budeme dbát na transparentnost a dostupnost informací (aukce nebytových prostor, stavební povolení, veřejné zakázky, apod.). Zajistíme podporu podnikatelům využívajícím ekologicky šetrné postupy a produkty. Budeme organizovat soutěže o nejlepšího podnikatele v konkrétní oblasti, čímž pomůžeme podnikatelům s propagací (Noviny Prahy 2, web, městské vývěsky, atd.) a zároveň podpoříme zodpovědné podnikání (zohledněním ekologie, sociální oblast, atd.).

Máte právo na pomoc při zaměstnávání

Budeme dbát na dostupnost informací a efektivní čerpání prostředků souvisejících se zaměstnaností a podporou podnikání z ESF. Podpoříme doplňkové poradenství pro nezaměstnané (Job centra) a sociální podnikání.

Máte právo na podporu cestovního ruchu

Praha je jedním z nejnavštěvovanějších evropských měst a turisté zvyšují tržby místním podnikatelům, proto bude naše úsilí směřovat k přilákání turistů na území Prahy 2, kde je mnoho turisticky atraktivních míst. Za tímto účelem zlepšíme turistické značení a informování turistů, aby se na Praze 2 cítili dobře a trávili zde více času.

Máte právo na lepší obslužnost

Zelení dlouhodobě usilují o omezení automobilové dopravy ve městě, což je pro obyvatele výhodné z mnoha hledisek. Ve vztahu k podnikání toto omezení přináší lepší obslužnost provozoven a skladů. Umožníme citlivé udělování povolení k vjezdu. Tudíž ve výsledku přístup k provozovnám a skladům bude rychlejší než za současné situace.

Napsat komentář